Otillåten andrahandsuthyrning

Grundregeln är att den som hyr lägenheten också är den som ska bo i den. En andrahandsuthyrning innebär att den person som har tecknat hyresvtalet som hyresgäst låter någon annan person bo i lägenheten medan denne själv är bosatt någon annanstans. Om en andrahandsuthyrning inte har godkänts av hyresvärden eller hyresnämnden så klassas den som otillåten.

I sammanhanget finns ett antal situationer som ligger i gränslandet av vad som är en andrahandsuthyrning och vad som inte är det.

 

Gäster

Som hyresgäst har du naturligtvis rätt att ha gäster som sover över hos dig. Detta sker så klart med ditt ansvar för lägenheten och respekten för grannar. En gäst innebär att denne har sin ordinarie bostad någon annanstans.

Att ha gäster som sover över innebär inte andrahandsuthyrning.

 

Inneboende

Du kan upplåta ut del av din lägenhet till någon annan, t.ex. ett rum. Så länge du bor kvar i lägenheten behöver inte Nyköpingshem veta om eller godkänna att du har en inneboende. Betalar den inneboende hyra så bör denna vara rimlig utifrån lägenhetens hyra och vad som ev ingår i övrigt i boendet. Vi rekommenderar att  ett skriftligt avtal mellan parterna upprättas.

Antalet inneboende får inte innebära att det s.a.s. blir för trångbott i lägenheten. Nyköpingshem har regler för detta, bl.a. beskrivet i Bostadshandboken.

Att ha inneboende innebär inte andrahandsuthyrning.

 

Adressupplåtelse

Under senare år har vi sett en ökning av antalet fall då hyresgäst upplåter sin lägenhet åt andra, men bara genom folkbokföringen. Personen/-erna har alltså bara sin adress till lägenheten men är bosatta någon annanstans. Anledningen till detta kan t.ex. vara att man vill hjälpa släktingar, vänner etc med med en adress i samband med etableringen i samhället. Det finns också hyresgäster som mot betalning upplåter sin adress till andra och därigenom tjänar pengar på sitt hyresavtal, vilket absolut inte är tillåtet.

Adressupplåtelse innebär inte att det råder en andrahandsuthyrning. Nyköpingshems hållning är att s.k. adressupplåtelse strider mot hyresavtalets avsikt. Vi jobbar för att de ärenden som vi får vetskap om i syfte att få bort dessa upplåtelser.

 

Till vilken skada för Nyköpingshem?

Lagstiftningen och hyresavtalet anger att lägenheten ska användas som bostad för hyresgästen. Om den inte gör det så är det alltså ett kontraktsbrott. En otillåten andrahandsuthyrning innebär att någon, för Nyköpingshem och grannar, okänd person stadigvarande vistas i bostaden. Detta innebär naturligtvis en risk och dessutom svårigheter att vid behov få kontakt.

Nyköpingshem tillämpar sedan många år bostadskö i all uthyrning. En uppsagd lägenhet erbjuds alltid de som står i bostadskön. Att hyra en bostad otillåtet i andra hand innebär alltså att personen anförskaffar sig en bostad utanför kösystemet.

I den situation med bostadsbrist som vi nu upplever är det också rimligt att många skulle försöka att hyra ut bostaden i andrahand till betydligt högre hyra än vad lägenhetens grundhyra är. Det blir alltså ett tillfälle att tjäna lite extra pengar, vilket inte är tillåtet. Att hyresvärden därmed ska ha koll på pågående andrahandsuthyrningar innebär alltså en ökad möjlighet att stoppa oegentligheter på bostadsmarknaden.